بازدید جانشین سازمان اردویی بسیج از اردوگاه متمرکز کشوری شهدای هفتم تیر بسیج

بازدید جانشین سازمان اردویی بسیج از اردوگاه متمرکز کشوری شهدای هفتم تیر بسیج

جانشین محتزم سازمان اردویی به همراه مدیر ادراه پشتیبانی سازمان اردویی از اردوگاه بازدید بعمل آوردند در این بازدید ابتدا با حضور بر جوار مزار شهدا گمنام  با آرمانهای شهدا تجدید پیمان نموده و سپس از تمامی اماکن اردوگاه بازدید بعمل آورده و از زحمات پرسنل اردوگاه کمال تشکر و قدردانی نموده اند سپس باحضور در جلسه اردوگاه به مسائل و مشکلات اردوگاه رسیدگی نمودند.

برای دیدن تصاویر به آلبوم تصاویر مراجعه نماید.

ارسال نظر