افتتاحیه دوره اول توانمند سازی سرگروه ها، مربیان، سرمربیان و استادیاران صالحین استان قزوینافتتاحیه دوره اول توانمند سازی سرگروه ها، مربیان، سرمربیان و استادیاران صالحین استان قزوین

ارسال نظر