برگزاری طرح شهید بهنام محمدی استان گیلان

اردوی  طرح تربیتی شهید بهنام محمدی استان گیلان دراردوگاه متمرکز کشوری شهدای هفتم تیربسیج رامسردرتاریخ1398/04/15تا تاریخ1398/04/31 در 8 دوره وبا شرکت دانش آموزان پسر؛که در حال برگزاری بوده و دانش آموزان دختر از دوره پنجم برگزار خواهد شد.

هدف طرح نقطه پیوند مسجد، مدرسه و خانه است. طرح تربیتی شهید بهنام محمدی به دنبال تربیت نوجوانان با استفاده از ظرفیت مدارس و مساجد کشور است.

این طرح با هدف بصیرت افزایی،تقویت بنیه اعتقادی و سیاسی دانش آموزان بسیجی برگزار می شود.

ازدیگربرنامه ها ،برگزاری مسابقات ورزشی وفرهنگی وسرگرمی ومسابقات قرآن وغیره..از دیگر برنامه های طرح شهید بهنام محمدی است. 

لام به ذکراست استعداد برگزاری هرمرحله 400نفراز دانش آموزان سراسر استان گیلان هستند. 

 

 

ارسال نظر